fotoboard do strony głównej

REGULAMIN SERWISU FOTOBOARD.PL

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu internetowego www.fotoboard.pl (dalej SERWIS) jest firma QPrint sp. z o.o. (dalej QPrint). PRODUKTY zamówione przez SERWIS realizowane są przez firmę QPrint sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego pod nr 0000041918, NIP: 527-23-50-047.

SERWIS został stworzony po to aby umożliwić użytkownikom sieci Internet (dalej KLIENCI) zamawianie zdjęć do ekspozycji na ścianie w postaci fotoobrazów oraz wydruków (dalej PRODUKTY).

Zamówienia na PRODUKTY przyjmowane i realizowane są wyłącznie na podstawie niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez KLIENTA poniższych warunków.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

Polityka prywatności

SERWIS wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) do rejestracji statystyk odwiedzalności serwisu (obsługiwanych przez serwisy zewnętrzne tj. google analytics) oraz w celu prawidłowego działania systemu do projektowania i zapisywania projektów. Bez obsługi plików cookie elementy serwisu odpowiedzialne za projektowanie i zapisywanie projektów mogą działać nieprawidłowo. Przez używanie serwisu KLIENT wyraża zgodę na używanie cookies. Jeżeli KLIENT nie wyraża zgody na używanie przez serwis ciasteczek, powinien zrezygnować z używania SERWISU. Więcej na temat działania plików cookies (ciasteczek) można znaleźć na tej stronie.

Dostęp do projektów zapisanych przez KLIENTA w SERWISIE odbywa się za pomocą specjalnego kodu PIN lub/oraz linku przesyłanych na wskazany przez KLIENTA adres email. Specjalny PIN lub długi link (którego zapis jest niemożliwy do odgadnięcia przez osoby postronne) chroni dostępu do projektów KLIENTA przed osobami trzecimi. Poza osobami, które dysponują specjalnym linkiem do projektów, dostęp do projektów KLIENTA mogą mieć pracownicy firmy QPrint prowadzącej SERWIS. KLIENT dla ochrony własnych danych nie powinien udostępniać linku do swoich projektów osobom trzecim.

 

Prawa autorskie

KLIENT składając zamówienie poprzez SERWIS jednocześnie oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do nadesłanych w ramach zamówienia materiałów graficznych. Jeżeli na skutek złożenia zamówienia przez KLIENTA, wykonane przez QPrint zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi KLIENT. W takim wypadku KLIENT jest zobowiązany do zwolnienia QPrint od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez QPrint w związku z postępowaniem prawnym.

 

Przechowywanie prac KLIENTA

Przygotowane za pośrednictwem SERWISU materiały graficzne oraz przesłane zdjęcia przechowywane są na serwerach QPrint. QPrint stara się w miarę możliwości przechowywać materiały KLIENTA jak najdłużej, jednak w celu optymalizacji zasobów przestrzeni dyskowej może okresowo informować za pośrednictwem wiadomości email o ewentualnej możliwości usunięcia tych danych z dysku. KLIENT ma możliwość wystąpienia o usunięcie wszystkich przechowywanych na serwerach projektów oraz przesłanych zdjęć, dzięki czemu w przyszłości nie będzie informowany o statusie tych danych na serwerach QPrint. Na wniosek KLIENTA usuwane są przesłane projekty oraz zdjęcia wraz ze wszystkimi informacjami o KLIENCIE (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon), z wyjątkiem danych przypisanych do zamówień złożonych przez KLIENTA w systemie transakcyjnym. Przechowywanie danych transakcyjnych jest niezbędne w celach podatkowych jak i obsługi ewentualnych przyszłych reklamacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Składając zamówienie, KLIENT wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w systemie transakcyjnym (obsługi zamówień) firmy QPrint Sp. z o.o. Dane te będą przetwarzane tylko dla potrzeb realizacji zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem firm niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. obsługa płatności online lub wysyłka). Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych w bazie QPrint i ich poprawiania.

 

II. Cennik i opłata za zamówienia

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Wszystkie rodzaje i wymiary produktów wraz z cenami są dostępne w SERWISIE.

Warunki dostawy i związane z tym opłaty opisane są na stronie: WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ.

Ostateczna/wiążąca wartość zamówienia jest podawana na formularzu internetowym służącym do potwierdzania zamówienia, do którego link przesyłany jest w wiadomości elektronicznej na wskazany przez KLIENTA adres e-mail.

Płatności za zamówienia przyjmowane są przed realizacją zamówienia za pomocą karty kredytowej lub w formie przelewu poprzez system płatności online firmy eCard. W przypadku problemów z dokonaniem płatności online KLIENT może dokonać zapłaty na podstawie proformy (wysłanej na wniosek KLIENTA na podany w zamówieniu adres email).

 

III. Warunki realizacji zleceń internetowych na fotoboardy

Warunki realizacji zleceń

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia przez KLIENTA za pomocą mechanizmu internetowego służącego do projektowania produktów dostępnego w ramach SERWISU. Zamówienia na PRODUKTY przyjmowane sa tylko za pośrednictwem SERWISU.

Elektroniczne potwierdzenie zamówienia

Po złożeniu zamówienia na wskazany przez KLIENTA adres email automatycznie wysyłana jest wiadomość elektroniczna z linkiem do strony, na której KLIENT akceptuje proponowany termin realizacji oraz określa sposób odbioru, a następnie dokonuje płatności za zamówione produkty.

Podanie nieprawidłowego adresu email może uniemożliwić potwierdzenie i opłacenie zamówienia. Należy również pamiętać, że w przypadku niektórych elektronicznych kont pocztowych wiadomości nadawane automatycznie przez SERWIS mogą trafiać do folderu SPAM.

QPrint nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostarczeniem zamówienia jeżeli KLIENT podał nieprawidłowe dane w adresie albo numerze telefonu i nie uda się nawiązać kontaktu z odbiorcą zamówienia.

QPrint ma prawo odmowy realizacji zamówienia jeżeli przesłane obrazy zawierają treści wulgarne lub o charakterze pornograficznym, godzą w wizerunek innych osób lub ogólnie przyjęte wartości społeczne lub gdyby zlecenie naruszało powszechnie obowiązujący porządek prawny, w tym naruszałoby prawa autorskie do obrazu osób trzecich. QPrint ma również prawo odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych tj. elementów graficznych obrazu mogących powodować nieprawidłową jakość druku lub nienależytą jakość produktu. W takiej sytuacji KLIENT otrzyma zwrot opłat wniesionych z tytułu zamówienia.

 

Rezygnacja lub zwrot zamówionych produktów

Ponieważ realizowane w ramach SERWISU PRODUKTY są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji KLIENTA i są ściśle związane z jego osobą (nie mogę być sprzedane innemu klientowi), zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), klientowi nie przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego zwrotu po rozpoczęciu realizacji zamówienia. Ponieważ PRODUKTY są kierowane do realizacji automatycznie po opłaceniu zamówienia, po dokonaniu zapłaty KLIENT nie może odstąpić od zawartej umowy (zrezygnować z zamówionych PRODUKTÓW).

 

Warunki dostawy

Zamówione PRODUKTY mogą być odebrane przez KLIENTA osobiście z punktu odbioru zleceń mieszczącego się w Warszawie (zobacz dane kontaktowe) albo wysyłane pod wskazany w formularzu potwierdzania zamówienia adres lub do wskazanego przez KLIENTA paczkomatu firmy InPost.

Koszty wysyłki doliczane są do wartości zamawianych PRODUKTÓW i zależą od formy dostawy. Wysokość kosztów przesyłki podana jest na stronie WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ.

 

Termin wykonywania usług

Zamówienia przekazywane są do realizacji dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty z systemu obsługi płatności on-line firmy eCard lub po zaksięgowaniu środków na koncie firmy QPrint.

Dokładny termin realizacji zamówienia ustalany jest w momencie otrzymania potwierdzania zapłaty. KLIENT informowany jest o dokładnym terminiem realizacji zamówienia za pomocą wiadomości elektronicznej wysyłanej automatycznie na podany w zamówieniu adres email.

Termin realizacji zamówienia oznacza dzień, w którym zamówienie nadawane jest za pośrednictwem kuriera lub paczkomatów firmy InPost albo może zostać odebrane osobiście przez klienta w godzinach popołudniowych z punktu odbioru zleceń w Warszawie.

 

Reklamacje

QPrint udziela gwarancji na jakość realizowanych prac w zakresie trwałości kolorów oraz jakości oprawy. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta QPrint.

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest opis zastrzeżeń wobec otrzymanych produktów. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie reklamowanego PRODUKTU do siedziby QPrint. Koszty dostawy reklamowanego produktu ponosi KLIENT - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji QPrint zwraca koszty wysyłki do wysokości najtańszej opcji wysyłki dostępnej w SERWISIE. W szczególnych sytuacjach możliwe jest dostarczenie dokumentacji fotograficznej (zdjęcia reklamowanego produktu) do zgłaszanej reklamacji co może pomóc w rozpatrzeniu reklamacji bez konieczności odsyłania zamówienia.

Zamówienie podlega wymianie, jeśli:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych (rozdarć, zagięć, zabrudzeń, w szczególności mogących powstać podczas transportu) powinny być zgłoszone nie później niż na następny dzień roboczy po odbiorze/dostarczeniu PRODUKTÓW. Jeżeli zgłoszenie nastąpi w terminie późniejszym, powstaje podejrzenie, że uszkodzenie mechaniczne powstało po stronie klienta po odebraniu prac i nie podlega reklamacji.

W przypadku dostawy do KLIENTA w formie przesyłki kurierskiej, jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia należy spisać protokół opisujący szkodę, pod którym powinien podpisać się kurier.

Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów QPrint nie może gwarantować, że kolory uzyskane w PRODUKTACH będą zgodne z kolorami wyświetlanymi na monitorze KLIENTA - zatem zażalenia wynikające z różnorodności i odmienności gustu i upodobań KLIENTA odnośnie kolorów nie będą uwzględniane. QPrint zapewnia, że fotoboardy realizowane są na skalibrowanych urządzeniach drukujących.

Wady wynikające z niedostatecznej ostrości jak i rozdzielczości nadesłanych przez KLIENTA zdjęć nie podlegają reklamacji.

W przypadku uzasadnionych reklamacji towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli pliki do zamówienia znajdują się jeszcze w archiwum QPrint lub Klient prześle je ponownie, a jeśli nie będzie to możliwe, QPrint zwróci Klientowi równowartość uszkodzonych prac.

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

 

Funkcjonowanie serwisu i obsługa KLIENTA

SERWIS dostępny jest przez Internet 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia można składać w dowolnym momencie funkcjonowania serwisu. Dział Obsługi Klienta jest dostępny w godzinach pracy firmy QPrint. Pytania do Działu Obsługi Klienta można kierować w formie elektronicznej – info@qprint.com.pl lub telefonicznej – 22 211 3 211. Dział Obsługi Klienta dokłada wszelkich starań aby na wszelkie zapytania udzielić odpowiedzi na następny dzień roboczy od momentu wpłynięcia zapytania lub zgłoszenia.

QPrint zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia SERWISU w celach przeglądu technicznego i konserwacji.